Eksport i import towarów oraz import i eksport usług a rozliczenie podatku VAT po zmianach w ustawie o VAT

249.00 

Kategorie: ,

Michał Krawczyk

Program szkolenia:

 

I. Transakcje towarowe:

1.Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,

b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,

c) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE – czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,

d) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów – najnowsze orzecznictwo i interpretacje – czy konieczne jest posiadanie dokumentu celnego?

e) nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% – czy podatek VAT liczyć „w stu” czy „od stu”?

f) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,

g) zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego – zasady wykazania stawki VAT 0% po zmianach od 2021 roku,

h) eksport towarów a kurs waluty – nowe możliwości rozliczania od 2021 r.

2. Import towarów:

a) import towarów – najważniejsze wyjątki i zwolnienia,

b) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.

c) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),

d) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

c) import w procedurze uproszczonej – nowe możliwości dokonywania korekty od września 2021 r.

3. Transakcje łańcuchowe

Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

c) VAT SLIM 2 – ułatwienie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych

Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

d) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,

e) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce,

II. Międzynarodowe świadczenie usług:

1.Import i eksport usług:

a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki;

b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?;

c) istotne znaczenie stałego miejscem prowadzenia działalności dla określenia miejsca opodatkowania usługi;

d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług;

e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych – różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach;

f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług;

g) usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi – szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania;

h) usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,

i) usługi transportu osób – czy mogą stanowić import usług?

2. Moment powstania obowiązku podatkowego i inne obowiązku związane z importem usług:

a) prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego – różnice miedzy obrotem międzynarodowym a krajowym,

b) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,

c) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

d) świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.

3. Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:

a) warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,

b) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,

c) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,

d) VAT Slim 2 – nowe zasady korygowania importu usług od października 2021 r.

– likwidacja „szyku rozwartego”

– nowy moment ujmowania korekt in minus

– zmiana linii interpretacyjnej odnośnie kursu walutowego stosowanego przy korygowaniu importu usług.

III. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

1.Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?,

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?