Polski Ład – kompleksowe omówienie zmian

199.00 

Kategorie: ,

Michał Staniek

Polski Ład to największa w ostatnich latach nowelizacja ustaw podatkowych. Skala zmian jest bardzo duża i nie jest nadużyciem stwierdzenie, że w 2022 r. czeka nas prawdziwa rewolucja podatkowa. Zmiany dotkną każdego podatnika w Polsce, zarówno przedsiębiorców, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jednak to w szczególności przedsiębiorcy powinni przygotować się nowej rzeczywistości podatkowej, bowiem dla większości z nich zaplanowano drastyczny wzrost obciążeń publicznoprawnych, w tym zwiększenie wysokości składek zdrowotnych oraz brak prawa ich odliczania od podatku dochodowego. W konsekwencji każdy przedsiębiorca będzie musiał ocenić jak zmiany w podatkach wpłyną na jego biznes, co może skutkować nawet podejmowaniem kluczowych decyzji biznesowych, jak np. zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Chcąc zapewnić Państwu pełny pogląd na rzeczywisty kształt Polskiego Ładu przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowe omówienie wprowadzanych zmian.

W trakcie szkolenia przeanalizujemy wspólnie jak Polski Ład wpłynie na rozliczenie w podatku PIT, CIT, VAT, PPC. Uwzględnimy też zmiany wprowadzone w ustawie o KAS, Ordynacji podatkowej i ustawach pozapodatkowych. Ponadto, Prowadzący szkolenie przeprowadzi z Państwem analizę porównawczą na bazie aktualnej jeszcze regulacji. Słowem – przypomnimy sobie wspólnie „jak jest” i dowiemy się „jak będzie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Program szkolenia:

 

Blok I

Jak będziemy rozliczać podatek PIT w 2022 r.? 

 

 • Odliczenie składki zdrowotnej – W jaki sposób ma przebiec zmiana mechanizmu odliczenia składki zdrowotnej? Czy zmiana dotknie wszystkich podatników? Czy wobec wybranej grupy podatników zastosowana ma być preferencja? Czy nadal będzie można dokonać odliczenia składki od podatku?
 • Wyższa kwota wolna od podatku – O ile wzrośnie kwota wolna od podatku? Czy wysokość kwoty wolnej podatku będzie uzależniona od zarobków? Czy zmiana dotyczy tylko wybranych grup podatników?
 • Ulga podatkowa dla klasy średniej – Na czym ulga ma polegać? Do kogo ma być skierowana? Czy działanie nowej ulgi będzie ograniczone? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania?
 • Amortyzacja składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego – Co zmieni się w zakresie sposobu ustalania wartości początkowej składników majątku, które przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej były wykorzystywane do celów prywatnych? Czy zmiana jest niekorzystna względem aktualnej regulacji?
 • Jednolite terminy rozliczeń – Do kiedy będzie można płacić składki?
 • Modyfikacja limitu II progu podatkowego – Limit ma wzrosnąć czy zmaleć? Czy zmiana byłaby znacząca?
 • Niższy udział kapitału wspólnika – Czy ta okoliczność będzie wiązała się z koniecznością opodatkowania? Jeśli tak, to do jakiego źródła przychodów będzie trzeba kwalifikować ten przychód? Czy chodzi o wspólnika spółek osobowych i kapitałowych? Jak wygląda rozliczenie aktualnie?
 • Nowy katalog zwolnień z PIT – Zwolnienie będzie mniejsze czy większe? Jakie przychody/dochody będą zwolnione z PIT?
 • Przychody z udziału w badaniach i eksperymentach – Do jakiego źródła przychodów będzie trzeba kwalifikować ten przychód? Jaka stawka będzie miała zastosowanie do przychodów z udziału w badaniach i eksperymentach? Czy zmiana będzie miała wpływ na rozliczenia uczelni wyższych?
 • Ryczałt z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych – Czy zmieni się wysokość ryczałtu? Jak ma zmienić się wskaźnik, od którego będzie zależała wysokość ustalanego pracownikowi ryczałtu?
 • Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego – Jak ma zmienić się sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne? Czy taka sprzedaż generować będzie przychód? Jeśli tak, to z jakiego źródła? Czy możliwe będzie uniknięcie opodatkowania?
 • Składniki majątku otrzymane po likwidacji spółki – Czy otrzymanie przez wspólnika składników majątku z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną, z likwidacji takiej spółki lub ze zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce będzie rodziło konieczność rozpoznania przychodu do opodatkowania? Jeśli tak, to do jakiego źródła przychodów będzie trzeba kwalifikować ten przychód? Jaką stawkę podatku będzie należało zastosować? Czy aktualnie takie przychody są opodatkowane?
 • Wspólne rozliczanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – W jaki sposób zmodyfikowany zostanie mechanizm wspólnego rozliczenia? Czy zmiany są korzystne?
 • Właściwość urzędu skarbowego – Jak zmieni się właściwość urzędu skarbowego, do którego podatnik powinien składać zeznanie roczne PIT?
 • Wyższe koszty dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie – Jak zmieni się sposób rozliczenia tych kosztów? Czy rozliczenie będzie miało charakter ryczałtowy/procentowy? Czy wysokość kosztów nie będzie mogła przekroczyć za rok podatkowy jakiejś kwoty?
 • Zmiany w ulgach: Ulga rehabilitacyjna – Czy katalog wydatków uprawniających do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej ma zostać ograniczony? Czy zmianie ulegnie zakres istniejących obecnie odliczeń? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ulga na dziecko – Czy ulga będzie przysługiwać obojgu rodzicom niezależnie od tego, czy rodzic zamieszkuje z dzieckiem? Jak na rozliczenie ulgi wpływać ma rozwód/separacja rodziców? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ulga mieszkaniowa – Czy w końcu będzie możliwe odliczenie wydatków na spłatę kredytu i odsetek? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości – Czy taka ulga już istniała? Jakie będą warunki uzyskania ulgi? Do kogo ulga ma być adresowana? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ulga z tytułu inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne – Czy taka ulga już istniała? Jakie będą warunki uzyskania ulgi? Do kogo ulga ma być adresowana? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy – Jakie ulgi przygotowano, aby zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju? Na czym te ulgi polegają i kogo mogą objąć? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania?

 

Blok II

Jak będziemy rozliczać podatek CIT w 2022 r.? 

 

 • Cienka kapitalizacja – Jak zmienią się zasady obliczania limitu KFD? Jak ten limit należy liczyć obecnie?
 • Doprecyzowanie rezydencji podatkowej – Pod jakimi warunkami zagraniczna spółka będzie mogła zostać polskim rezydentem?
 • Estoński CIT – Czy łatwiej będzie spełnić warunki do rozliczenia w estońskim CIT? Czy z estońskiego CIT będą mogły skorzystać też spółki osobowe? Co z limitem przychodów i minimalnych nakładów na inwestycje? Czy zniesiony ma być tzw. podatek na wejście? Jak zostanie obniżone efektywne opodatkowanie?
 • Podatek przychodowy/minimalny  Jak wysoki będzie podatek? Kogo ten podatek obciąży? Czy będzie dotyczył też firm, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne? Czy ten podatek doprowadzi do podwójnego opodatkowania? Czy od podatku minimalnego będzie odliczany CIT zapłacony w Polsce?
 • Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) – Jak obniżony zostanie minimalny kapitał zakładowy uprawniający do stworzenia PGK? Czy warunek braku powiązań między spółkami tworzącymi PGK zostanie zaostrzony? Czy zmieni się coś w zakresie warunku rentowności? Jak będzie przebiegało rozliczenie strat poniesionych przez spółki należące do PGK?
 • Spółki holdingowe – Czy jest to nowy typ opodatkowania spółek? Czy spółki holdingowe będą mogły korzystać z jakiś preferencji? Jeśli tak, to na jakich zasadach?
 • Świadczenia na rzecz wspólników – Czy będziemy mieć nowy NKUP? Kiedy organ będzie mógł wyłączyć świadczenia z kosztów? Na jakie transakcje trzeba uważać?
 • Termin składania informacji o wspólnikach spółek jawnych – W jakim terminie nowo utworzona spółka jawna oraz spółka jawna powstała z przekształcenia innej spółki będzie zobowiązana złożyć informację o wspólnikach, aby uniknąć opodatkowania CIT-em? Termin zostanie wydłużony czy skrócony względem obecnego?
 • Zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych – Katalog zostanie rozszerzony czy ograniczony?
 • Zmiany w ulgach: Ulga konsolidacyjna, Ulga na IPO – na czym mają polegać? Do kogo są skierowane? Jakie warunki będzie trzeba spełnić, żeby móc z nich skorzystać? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania?

 

Blok III

Zmiany wspólne dla PIT oraz CIT

 

 • Amortyzacja nieruchomości – Czy prawo do amortyzacji nieruchomości zostanie zlikwidowane? Jeśli tak, to jakiego rodzaju nieruchomości zmiana dotyczy?
 • Ceny transferowe – Jakie terminy zostaną wydłużone? Czy zniesiony zostanie obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania? Dla jakich transakcji zlikwidowany zostanie obowiązek zawarcia analizy porównawczej lub zgodności w lokalnej dokumentacji cen transferowych? Czy wprowadzona zostanie możliwość podpisywania informacji o cenach transferowych także przez prokurenta lub adwokata? Czy zlikwidowany zostanie obowiązek złożenia TPR-a?
 • Działania restrukturyzacyjne – Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby transakcja wymiany udziałów była neutralna? Czy zmodyfikowane zostaną reguły ustalenia przychodów i kosztów w przypadku połączenia lub podziału spółek? Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone w zakresie korzystania ze zwolnienia aportów w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
 • Exit tax – Co się ma zmienić? Czy aktualna regulacja jest korzystniejsza?
 • Księgi i ewidencje – Czy Księgi i ewidencje będą wysyłane do organów podatkowych? Od kiedy?
 • Nielegalne zatrudnianie pracowników – Czy pracodawcy będą mieć obowiązek doliczenia do swoich przychodów wynagrodzeń wypłaconych takim pracownikom? Czy pracodawcy zostaną pozbawieni możliwości zaliczania do kosztów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym nielegalnie albo wypłaconych “pod stołem” oraz składek na ubezpieczenia emerytalne od takich wynagrodzeń? Czy przewidziane są jeszcze jakieś zmiany?
 • Zagraniczne jednostki kontrolowane – Czy zakres opodatkowania zostanie rozszerzony? Jakie spółki będą kwalifikowane jako CFC? Czy coś się zmieni w zakresie katalogu przychodów pasywnych?
 • Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) – Jak zmodyfikowany zostać ma zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania procedury zwrotu podatku? Kto będzie mógł zawnioskować o opinię o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła?
 • Zmiany w ulgach: Ulga B+R – Czy zmieni się wysokość odliczenia? Jakiej grupy podmiotów zmiana dotyczy? Czy będzie można łączyć Ulgę IP Box z ulgą B+R? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę – Dla jakich przedsiębiorców ulga ma być dostępna? Czy ulga ma dać prawo do możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na ww. cele do kosztów uzyskania przychodów i jednoczesne prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków? Kiedy przedsiębiorca będzie mógł dokonać odliczenia? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania? Ulga na prototyp, Ulga na ekspansję, Ulga na robotyzację, Ulga na innowacyjnych pracowników, Ulga na terminal – na czym mają polegać? Do kogo są skierowane? Jakie warunki będzie trzeba spełnić, żeby móc z nich skorzystać? Ile wyniesie ustawowy okres rozliczania?

 

Blok IV

Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa

 

 • Likwidacja opodatkowania kartą podatkową – Od kiedy podatnicy mają utracić prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej? Czy będzie możliwość zachowania tej formy opodatkowania?
 • Stawki ryczałtu ewidencjonowanego – Stawki zostaną obniżone czy podwyższone? Zmiana dotyczyć ma stawek ryczałtu dla podatników świadczących usługi opieki zdrowotnej? Czy dotyczy to też innych usług? Jak zmieni się stawka dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT?

 

Blok V

Jak będziemy rozliczać podatek VAT w 2022 r.? 

 

 • Grupa VAT – Komu ma zostać umożliwione wspólne rozliczanie dla potrzeb VAT? Czy działanie w ramach grupy VAT będzie dobrowolne? Czy dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do grupy VAT na swoją rzecz będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu VAT? Jak mają przebiegać rozliczenia na zewnątrz grupy?
 • Opcja opodatkowania usług finansowych – Czy podatnik rezygnujący ze zwolnienia z VAT i wybierający opodatkowanie tym podatkiem będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez siebie usług finansowych? W odniesieniu do jakich usług podatnik nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia? Czy podatnik, który dokona wyboru opodatkowania usług finansowych, ma być nim związany przez jakiś okres?
 • Prawo do WIS a porozumienie podatkowe – Czy PI wykluczy możliwość wnioskowania o WIS? Czy na postanowienie Dyrektora KIS o odmowie wydania WIS podatnikowi ma służyć zażalenie?
 • Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych – W jakim terminie podatnicy mają zyskać możliwość uzyskania zwrotu VAT? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby podatnik mógł otrzymać zwrot w terminie?

 

Blok VI

Ustawa o PCC, Ustawa o KAS, Ordynacja podatkowa i ustawy pozapodatkowe

 

 • Ustawa o PCC – Na czym ma polegać nowe wyłączenie z PCC?
 • Ustawa o KAS – Czym jest “tymczasowe zajęcie ruchomości”? Na czym ma polegać “nabycie sprawdzającego”? Czy Szef KAS ma zyskać możliwość informowania podatników o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych?
 • Ustawa – Ordynacja podatkowa – Czym jest instytucja tzw. “porozumienia inwestycyjnego”? Jakie podmioty mają przystępować do porozumienia inwestycyjnego?
 • Ustawa – Prawo przedsiębiorców – Zmiana limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami; Czy przedsiębiorcy mają być zobowiązani do zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną?
 • Ustawa o prawach konsumenta – Czy ma być wprowadzony limit płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami? Jakie skutki podatkowe ma obejmować porozumienie o inwestycji?